Algemene voorwaarden

Er wordt uiterste zorg besteed aan de samenstelling en inhoud van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Uzelf bent verantwoordelijk voor keuzes die u maakt op grond van de informatie en mogelijkheden op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij behouden ons het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, dan wel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Wij behouden ons hiertoe het recht voor iedere toegang tot deze website te monitoren.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van Meldiy en onze auteurs.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is u conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Wees ervan bewust dat de informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor uw gemak en verduidelijking.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om de inhoud en afbeeldingen te beoordelen, maar kunnen echter geen garantie geven dat de beschikbare informatie ten alle tijden volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

Overige

Nadrukkelijk wijzen wij onze bezoekers en gebruikers erop dat onze artikelen afkomstig zijn van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 Indien u van mening bent dat de uitingen in deze disclaimer niet worden nageleefd of wanneer u een andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot het admin team van Meldiy.